Säännöt

(Yhdistys perustettiin huhtikuun 3. päivänä 1939 ja sen säännöt vahvistettiin maaliskuun 17. päivänä 1941 sekä rekisteröitiin n:olla 33767. Säännöt on muutettu huhtikuun 4. päivänä 1946 sekä uu-delleen huhtikuun 10. päivänä 1961, maaliskuun 30. päivänä 1973 ja huhtikuun 5. päivänä 2002)

1 §
Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on ”Suomen Puuteollisuusinsinöörien Yhdistys - Finlands Träindustriingenjörsförening ry.” ja kotipaikka Helsingin kaupunki.

2 §
Tarkoitus ja toimintatapa
Yhdistyksen tarkoituksena on olla yhdyssiteenä Suomen puutuote-teollisuudessa toimivien tai sitä suoraan tai välillisesti palvelevien insinöörien välillä, edistää heidän toimintaansa puutuoteteollisuu-den hyväksi ja kehittää tätä teollisuutta.
Yhdistyksen toimintaan kuuluu käsitellä teknisiä, taloudellisia ja muita sen päämäärää edistäviä kysymyksiä, jakaa stipendejä ja avustuksia yhdistykselle lahjoitetuista tahi sen kokoamista varoista, antaa teknisiä neuvoja ja lausuntoja, suorittaa teknisiä ja tieteellisiä tutkimuksia sekä toimittaa julkaisuja.
Yhdistys voi nimiinsä saavuttaa oikeuksia, vastaanottaa lahjoituk-sia, omistaa kiinteää sekä irtainta omaisuutta, tehdä sitoumuksia sekä kantaa ja vastata.

3 §
Jäsenyys
Yhdistyksen jäsenenä voi olla yksityinen henkilö, rekisteröity yhdis-tys, osakeyhtiö tai osuuskunta, joka kannattaa yhdistyksen toimin-taa. Yhdistyksen jäsenet ovat:
1) Nuorisojäseniä
2) Vuosijäseniä
3) Vakinaisia jäseniä
4) Kunniajäseniä
5) Kirjeenvaihtajajäseniä
6) Kannattajajäseniä

Yhdistyksen nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä puutuotealaa pääaineena teknillisessä korkeakoulussa tai ammattikorkeakoulus-sa 80 opintoviikkoa opiskellut ja työharjoittelussa alaan vähintään 6 kuukauden ajan tutustunut henkilö. Nuorisojäsenyyttä haetaan jä-senhakukaavakkeella ja se voi kestää korkeintaan kuusi vuotta. Nuorisojäsenillä ei ole äänioikeutta.
Yhdistyksen vuosijäseneksi voidaan hyväksyä teknisen korkeakou-lusivistyksen tai vastaavat tiedot omaava henkilö, joka on vakinai-sessa toimessa 2 §:ssä mainituissa tehtävissä. Jäseneksi pyrkivän on ilmoittauduttava kahden yhdistyksen jäsenen suosittelemana yhdistyksen hallitukselle. Jos hallitus puoltaa pyrkijän ottamista jä-seneksi, alistetaan asia yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi.
Vuosijäsen, joka 25 vuoden aikana on yhdistykselle suorittanut säädetyt jäsenmaksut, siirtyy vakinaiseksi jäseneksi.
Kunniajäseneksi voi yhdistys hallituksen yksimielisestä ehdotuk-sesta kutsua yllämainituilla aloilla toimivan koti- tai ulkomaalaisen henkilön.
Kirjeenvaihtajajäseneksi voi yhdistys hallituksen ehdotuksesta kut-sua pysyvästi ulkomailla asuvan henkilön. Kirjeenvaihtajajäsenillä ei ole äänioikeutta.
Kannattajajäseneksi voi yhdistys hallituksen ehdotuksesta valita oikeuskelpoisen yhteisön tai säätiön, jolloin sen edustajalla on oi-keus osallistua yhdistyksen toimintaan, mutta ei äänestyksiin. Kan-nattajajäsen ei voi siirtyä vakinaiseksi jäseneksi.
Yhdistyksen jäsenen, joka haluaa yhdistyksestä erota, on ilmoitet-tava siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai myös suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan ja katsotaan hänet vapautetuksi jäsenyydestään yhden vuoden kuluttua ilmoituksesta lukien.
Jos maksuvelvollinen jäsen kahtena vuonna peräkkäin vaadittaes-sa kieltäytyy jäsenmaksunsa suorittamasta, katsotaan hänet yhdis-tyksestä ilman muuta eronneeksi.
Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän on vahingoittanut yh-distystä tai toiminut yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan. Erottami-sesta on hallituksen tehtävä ehdotus asianomaista kuultuaan yh-distyksen kokoukselle, joka asiasta lopullisesti päättää.
Yhdistyksen jäseneksi ei voi jäädä henkilö, joka ei enää toimi 2 §:ssä mainituilla aloilla, ellei hän ole ollut vähintään viisi vuotta yh-distyksen jäsenenä.

4 §
Jäsenmaksu
Vuosijäsenet ja kannattavat jäsenet suorittavat yhdistykselle vuo-tuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen vaalikokous määrää vuosittain.
Nuorisojäsenet, kunniajäsenet, vakinaiset jäsenet ja kirjeenvaihta-jajäsenet ovat vapaita jäsenmaksujen suorittamisesta.


5 §
Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus. Hallituksen muodostavat yhdistyksen puheenjohtaja puheenjohtajana, yhdistyksen varapu-heenjohtaja sekä seitsemän yhdistyksen jäsentä. Yhdistyksen pu-heenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut johtokunnan jäsenet va-litaan yhdistyksen vaalikokouksessa kolmeksi vuodeksi.
Hallituksen jäsenistä on vuosittain kolme erovuorossa. Hallitus kut-suu sihteerin ja yhdistyksen rahavarojen hoitajan sekä määrää heidän palkkionsa.
Jos puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai joku hallituksen jäsenistä eroaa tai muuten estyy hoitamasta tehtäviään kesken toimikauten-sa, valitaan hänen tilalleen uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudek-si seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.
Hallitus on päätösvaltainen kun viisi jäsentä on saapuvilla. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein, kuin hän pitää sen tarpeellisena tai milloin kaksi hallituksen jäsentä ilmoittamalla ai-heen, sitä puheenjohtajalta pyytää.
Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja tai varapu-heenjohtaja.

6 §
Tilit
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on muitten hal-lintoa koskevien asiakirjojen ohella ennen tammikuun loppua an-nettava tilintarkastajille, joiden tulee seuraavan helmikuun kuluessa loppuunsaattaa tarkastus sekä palauttaa tilit ja muut asiakirjat halli-tukselle tilintarkastuskertomuksen keralla.


7 §
Kokoukset ja kokouskutsut
Yhdistys kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä, joista edellinen on vuosikokous ja jälkimmäinen vaaliko-kous. Vuosikokous on pidettävä viimeistään toukokuun aikana. Muita kokouksia pidetään hallituksen kutsusta tarpeen vaatiessa tai, kun vähintään 10 % yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti erityi-sesti ilmoitettua asiaa varten vaatii hallitukselta.
Kutsu yhdistyksen kokouksiin on lähetettävä kirjeenä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta tai julkaistava kahta viikkoa ennen kokousta kahdessa hallituksen määräämässä Helsingin kaupun-gissa ilmestyvässä sanoma- tai aikakauslehdessä. Lehtiä valitta-essa on otettava huomioon niiden levikki jäsenkunnan keskuudes-sa kokouskutsun perille saattamista silmälläpitäen.
Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltäväksi tulevat asiat.

8 §
Vuosi- ja vaalikokouksissa käsiteltävät asiat
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen puheenjohtajan valitseminen,
2. laillisuuden toteaminen,
3. pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
4. hallituksen vuosikertomus,
5. tilintarkastuskertomus,
6. hallituksen ja tilivelvollisten tili- ja vastuuvapaus,
7. kysymykset, joita hallitus tai yksityiset jäsenet esittävät.

Vaalikokouksessa syksyllä käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen puheenjohtajan valitseminen,
2. laillisuuden toteaminen,
3. pöytäkirjan tarkastajien valitseminen,
4. puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalit silloin kun jompi-kumpi tai molemmat ovat erovuorossa,
5. hallituksen muiden jäsenten vaali erovuorossa olevien tilalle,
6. kahden tilintarkastajan ja kahden varamiehen vaali seuraavalle tilikaudelle,
7. hallituksen jäsenien ja tilintarkastajien palkkio,
8. toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksut,
9. kysymykset, joita hallitus tai yksityiset jäsenet esittävät.


Jäsenten asiat yhdistyksen kokoukselle
Asia, jonka yhdistyksen jäsen haluaa tuoda käsiteltäväksi yhdistyk-sen kokoukseen, on kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen kokouspäivää.
Kokous voi kuitenkin erityisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asioita, vaikka niistä ei ole tehty tällaista ilmoitusta, ei kuitenkaan yhdistyslain 23 §:ssä mainittuja tai sen luontoisia asioita.

10 §
Äänestys
Vaalit yhdistyksen kokouksessa suoritetaan suljetulla lippuäänes-tyksellä, jollei yksimielisesti suostuta avoimeen äänestykseen.
Muut äänestykset tapahtuvat avoimesti, jollei joku vaadi suljetuin lipuin tapahtuvaa äänestystä. Äänten langetessa tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa äänestyksissä puheenjohtajan ääni.

11§
Jäsenen äänioikeus
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

12 §
Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Sääntöjen muutoksia ja yhdistyksen purkamista koskevat kysy-mykset käsitellään yhdistyksen kokouksessa ja vaaditaan päätök-sen tekoon, että kolme neljännestä annetuista äänistä on ehdotus-ta kannattanut. Kuitenkin on yhdistyksen purkamista koskeva pää-tös vielä vahvistettava toisessa vähintään kuusi kuukautta myö-hemmin pidettävässä kokouksessa niin ikään kolmella neljäsosalla annettujen äänten määrästä.

13 §
Jälkisäädös
Yhdistyksen lakatessa luovutetaan sen omaisuus käytettäväksi yh-distyksen viimeisessä kokouksessaan päättämään puutuoteteolli-suutta hyödyttävään tarkoitukseen.

Suomen Puuteollisuusinsinöörien Yhdistys
Sähköposti: info [ät] puuteollisuusinsinoorit.fi
Puhelin: +358 40 830 4269
Kaikki yhteystiedot löytyvät täältä
Tietosuojaseloste

 

Kotisivut: Sivumestari